اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

نویسندگان

چکیده

اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد : حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانۀ وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرسی مدنی و الزامی بودن یا نبودن حضور وی است. آزادی انتخاب وکیل مدافع نیز با محدویت هایی همچون ممنوعیت خوانده از انتخاب وکیل سابق یا کنونی خواهان در همان پرونده، ممنوعیت قبول وکالت علیه موکل، ممنوعیت وکالت در فرض وجود قرابت میان دادرس و وکیل و زوجۀ وی و سرانجام ممنوعیت های ناشی از حدود درجۀ وکلاء مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Liberty on Defense in Civil Trial

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi
  • Hassan Mohseni
چکیده [English]

Liberty on defense is a principle which has two effects: the right of defense personally and the right of free choices of defender. These two effects have two clear meaning. First means that the parties can defend themselves personally and the second means that they can choose their defender freely.
There are some restrictions on those two results that we would analyze respectively in this article. Some of them are restrictions that seem the way of lawyer’s presence in the court and his facultative or mandatory presence.
Free choise of defender has met also other restrictions that are known as forbidden: defendant cannot choose claimants ex or current lawyer as his lawyer in same case and ban of advocate acceptance versus the client and ban of advocate acceptance in case of relativity existence between judge and lawyer or his/her spouse and finally limitation by the cause of lawyers degree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Principle
  • Liberty
  • Defense
  • Free Chooses of Defender
  • Restrictions