نویسنده = رضا پرستش
تعداد مقالات: 2
1. مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-254

رضا پرستش؛ محمدرضا نظری نژاد


2. امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-91

سمانه شکراللهی؛ رضا پرستش