امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران

نویسندگان

چکیده

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است.
لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند.
انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laborer’s Job Security and its place in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Samaneh Shokrollahi
  • Reza Parastesh
چکیده [English]

Labor is assumed to be as people´s job and the way to obtain income. It is meant employee's relationship with government and also among labors with employers of private sector.
But, a number of people has a financial supremacy and can impose their own terms on the others and weasel from own warranties easily. On the contrary, a large group that is depended on their own survival and the other belonged persons to their job power has been in bad situation and they can't be in equal position with the first group. So, they are endangered wastage of own rights and exploitation.
Also, with industrialization communities, a modern Man is endangered into pressures due to labor, horror of events and lack of job security.
So, the portage tact must be forecasted for patronage of him and the security of his relief from any threat of losing job.
This matter is undertaken on the law of each state. The provisions are enacted to prevent the endangering of the labors employment and their patronage and the creation security versus the danger to loss of job in the constitutional law, labor law, social security law and relevant regulations in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Employment
  • Job Security
  • Social Security
  • Fundamental Rights
  • fire