نویسنده = ���������� �������� ������������������ ��������