نویسنده = ������������ ������ ������������������ ����������
چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 35-57

مجتبی جانی پور؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه