نویسنده = �������� �������������� ������������
نظارت بر مجرمان، در فرایند مجازات سلب آزادی

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 201-226

حسنعلی موذن زادگان؛ سید بهمن خدادادی