نویسنده = حسنعلی موذن زادگان
تعداد مقالات: 2
1. جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-258

جعفر نظام الملکی؛ حسنعلی موذن زادگان


2. نظارت بر مجرمان، در فرایند مجازات سلب آزادی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-226

حسنعلی موذن زادگان؛ سید بهمن خدادادی