نویسنده = مجتبی جانی پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-104

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


2. مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 237-258

مجتبی جانی پور؛ رخساره قریب


3. چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-57

مجتبی جانی پور؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه