نویسنده = ������������ ����������������
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-163

ابوالحسن شاکری؛ رضا هادی زاده


بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

دوره 2، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 63-84

ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی