نویسنده = ���������� ���������� ��������
کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 229-252

10.22124/jol.2020.12588.1656

سعید قماشی؛ عباس زراعت؛ مهدی مهدوی نژاد