نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 213-238

10.22124/jol.2019.10181.1505

محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان