نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-19

محمد ادیبی مهر؛ مرتضی کشاورزی ولدانی؛ رشیده آقایی دینانی