نویسنده = ���������������� ��������������
آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 7-30

10.22124/jol.2018.7797.1340

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری