نویسنده = �������� �������� ������
ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22124/jol.2022.18255.2033

عباس نقی پور نصیرآبادی؛ حسن عالی پور


مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.18816.2078

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور