سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای اشتراک مجلّه به‌ازای هر شماره (سال 1394) مبلغ 50000 ریال محاسبه می‌شود مثلاً برای دریافت چهار شماره لازم است 200000 ریال به شمارة حساب 0882910032 بانک تجارت شعبة مرکزی رشت واریز شود و اصل قبض واریزی به همراه برگ اشتراک تکمیل‌شدة زیر به نشانی دبیرخانه ارسال گردد. متقاضیان خارج از کشور به‌ازای هر شماره 10 دلار واریز نمایند.