بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری

نویسندگان

چکیده

ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا وکیل وی بتوانند با حضور در جلسه دادرسی دفاع لازم را مطرح نمایند. در صدور آرای غیابی، فرض قانون در مورد واخواهی این است که وقتی متهم در محکمه حضور نداشته، رسیدگی صحیحاًَ انجام نشده و دفاع متهم استماع نگردیده و حقیقت بر دادگاه مکشوف نشده است و باید امکان دیگری به محکوم داده شود تا از خود دفاع کند. درخواست متهم در این قالب که واخواهی نامیده می شود، بر مبنای اصول دادرسی عادلانه به ویژه حق بر حضور در دادرسی های کیفری و اصل حق دفاع طرح می شود و واجد آثار و احکام متعدد و مهمی چون تعلیق و توقف حکم صادره، تسریع در دادرسی، عدم سقوط حق تجدیدنظرخواهی، ممانعت از تشدید مجازات، معافیت از پرداخت هزینه اعتراض و... است که در این مقاله پس از اشاره مختصر به مبانی و مفهوم رسیدگی غیابی و موارد جواز آن، به اجمال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Basics, Conditions and Effects of Protestation in Absentia in Criminal Matters

نویسندگان [English]

  • Dr. Mohammad Al i Jahed
  • Zahra Khodadadi
  • Gholamreza Ghayur
چکیده [English]

Necessity to trial in absentia in some offences and so to preserve the rights of absent convicted ones, the legislature has tried to recognize the protestation right of the absent convicted persons toward the sum of the two interests. The philosophy of the protestation acceptance in absentia judgments by the legislator is related to one of the fair trial, i.e., the necessity of defense right, the presence right of the accused in the trial. In this case, it is necessary that the proceeding times to be communicated to the accused one, so that the accused or his/her attorney can present the necessary defense through presence in the proceeding. In the absentia trial, the legal assumption on the protestation is that when a defendant isn’t present in the court, the proceeding is not accurate, and defendant defenses has not been heard and the truth hasn’t been revealed for the court and another opportunity should be given to the convicted one to defend himself. Defendant request in this form is called the protestation. This is on the principles of fair trial, particularly the right to attend criminal proceedings, and the defending right principle, and it has several important relics and orders such as suspended sentences and to arrest the issued warrant, to expedite the proceedings, to extinguish the appellant right, to prevent aggravation of punishment, exemption from payment of protestation expense and etc. In this paper, after a glance at the principles and concepts of the absentia proceeding, its legal requirements will be briefly discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proceeding in absentia
  • sentenced in absentia
  • Protestation
  • Fair trial