بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری

نویسندگان

چکیده

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Attempt, Failed Offence and Impossible Offence in the Islamic Punishment Bill by Attention to Proceeding of Legislation

نویسندگان [English]

  • Hamed Rahdarpour
  • Farshad Changaei
چکیده [English]

The bill of Islamic punishment on the threshold of being enacted, in contrast with the current law, has formally recognized Incomplete offences except Attempt which is not an innovation, It is rather legislator return to the general punishment law of 1352 which had recognized impossible crime as equal to” Tantamount to attempt” and failed crime has implicitly placed instead of “Attempt”.
This bill, through clear acceptance of not voluntarily withdrawal as a condition for Attempt, has removed ambiguity of the current law and has considered Attempt as a principle virtually in all crimes. Moreover, to follow the law of regarding Islamic punishment of 1361, whenever an action bearing the features of Attempt is identical to another criminal act, only the punishment of the special crime will be applied.
This whole innovation is generally a new approach to incomplete offences. However, this bill has some limitations like being not clear acceptance of the general title of incomplete offences, failed crime interim of Attempt, non- mitigation for the people whose deeds, in addition to being an Attempt, is identical to a specific crime and has voluntarily withdrawn criminal acts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Punishment Bill
  • Attempt
  • Tantamount To Attempt
  • Failed Offence
  • Impossible offence