نویسنده = �������������� ��������������
تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 129-157

فیروز محمودی جانکی؛ وحیدرضا معصومی