نویسنده = ���������� ������������ ��������
فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 7-28

حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور