نویسنده = ������������ ������������ ����������
تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 129-157

فیروز محمودی جانکی؛ وحیدرضا معصومی


فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 147-173

فیروز محمودی جانکی؛ حبیب امامی آرندی


بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 85-104

محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی