نویسنده = فیروز محمودی جانکی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-157

فیروز محمودی جانکی؛ وحیدرضا معصومی


2. فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-173

فیروز محمودی جانکی؛ حبیب امامی آرندی


3. بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-104

محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی