نویسنده = �������������� ��������������
حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 105-129

سکینه خانعلی پور؛ حسین آقابابایی؛ اسماعیل انصاری