نویسنده = ���������������� ��������
جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی