نویسنده = ������������ �������������� ����������
بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 123-150

10.22124/jol.2022.20733.2210

مهران سهرابی اسمرود؛ علی نجفی توانا