نویسنده = ���������������� ������������
تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 289-314

10.22124/jol.2021.19258.2106

داریوش هوشیاری؛ مهدی اسماعیلی؛ کیومرث کلانتری