نویسنده = �������������� ���������������� ����������
بررسی فقهی ـ حقوقی قتل ناشی از بی پروایی شدید، با تأملی بر رویه قضایی ایران

دوره 12، شماره 2، آذر 1400، صفحه 53-78

10.22124/jol.2021.17980.2016

سیروس پرویزی؛ رحیم داورنیا؛ ایران سلیمانی ملایوسف