نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 85-104

محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی