نویسنده = ������������ �������� ������
کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 31-53

10.22124/jol.2018.8200.1364

علی القاصی مهر؛ علی جانی پور؛ شهرام ابراهیمی