نویسنده = ������������ ������ ����������
بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 81-104

10.22124/jol.2019.8576.1395

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور