نویسنده = �������������������� ��������
حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 105-129

سکینه خانعلی پور؛ حسین آقابابایی؛ اسماعیل انصاری


مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش‌های فرارو

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 49-74

فاطمه توکلی؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 7-28

حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور


پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری

دوره 2، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 19-36

حسین آقابابایی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ اعظم مرادی؛ صدیقه رضایی