نویسنده = سید محمدجواد ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی