نویسنده = حسین پورمحی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. سیطرة حبس‌گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-59

حسین پورمحی آبادی؛ داریوش بوستانی؛ سعید قماشی