نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 183-210

10.22124/jol.2018.2629

حمید مسجد سرائی؛ سعید مولوی وردنجانی