نویسنده = سعید مولوی وردنجانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-210

حمید مسجد سرائی؛ سعید مولوی وردنجانی