دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22124/jol.2023.20640.2204

حمیده حیاتی؛ فرید محسنی


عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی علیه مصرف کننده؛ قابلیت‌ها و جلوه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22124/jol.2023.23503.2354

سارا مشکین؛ جلیل امیدی


حیات، به مثابه حقی الهی، و نه بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22124/jol.2023.23277.2345

میرسعید موسوی کریمی