دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازۀ قضایی در پرتو قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22124/jol.2022.22428.2302

اسماء حیدری زاد؛ حسین فخر