نویسنده = ابوالحسن شاکری
تعداد مقالات: 1
1. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور