دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393 (شماره پیاپی 9) 
4. گونه شناسی جرایم علیه خانواده

صفحه 83-107

عباس سلمان پور؛ سعید حیدری


6. تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

صفحه 129-157

فیروز محمودی جانکی؛ وحیدرضا معصومی


8. راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی

صفحه 189-213

علیرضا میرکمالی؛ محمدعلی خادم الفقرا