دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390 (شماره پیاپی 3) 
1. شرط فاسخ

صفحه 1-17

سید محمد اسدی نژاد؛ جواد بهارلو قره بلطاقی


7. بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

صفحه 111-126

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمود کهنی خشکبیجاری