دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازۀ قضایی در پرتو قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22124/jol.2022.22428.2302

اسماء حیدری زاد؛ حسین فخر


چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22124/jol.2022.21908.2268

اسمعیل رحیمی نژاد


ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش‌های فراروی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22124/jol.2023.22949.2322

احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی


واکنش نهادهای عدالت کیفری در قبال خشونت جنسی علیه همسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22124/jol.2023.22709.2310

زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها


رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22124/jol.2023.20984.2224

محمدمسعود ملازمیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ محمد آشوری؛ مجید شایگان فرد


بررسی وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی(مطالعه‌ی موردی شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22124/jol.2023.22713.2312

سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی


تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده‌های ایران و نیوزیلند*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22124/jol.2023.21213.2239

سعیده صفایی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد فرجیها؛ لیلاسادات اسدی