موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22124/jol.2023.20640.2204

حمیده حیاتی؛ فرید محسنی


عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی علیه مصرف کننده؛ قابلیت‌ها و جلوه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22124/jol.2023.23503.2354

سارا مشکین؛ جلیل امیدی


حیات، به مثابه حقی الهی، و نه بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22124/jol.2023.23277.2345

میرسعید موسوی کریمی


تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی مجرمانه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22124/jol.2023.25133.2396

عبداله محمودی؛ احمد احمدی؛ أرزو علی پور


جایگزین های تعقیب دعوای عمومی و تحولات آن در آیین دادرسی کیفری فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22124/jol.2023.25443.2401

عباس تدین


تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22124/jol.2023.24703.2389

زهرا احمدی ناطور؛ زینب ریاضت


نقش قاضی اجرای احکام در فردی سازیِ ارفاقی واکنش علیه جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22124/jol.2023.24317.2377

علی مراد حیدری


تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تاکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22124/jol.2023.24014.2373

مرتضی شیری؛ حسین رستم زاد؛ صادق سلیمی


تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده‌های ایران و نیوزیلند*

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 143-170

10.22124/jol.2023.21213.2239

سعیده صفایی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد فرجیها؛ لیلاسادات اسدی


جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 171-195

10.22124/jol.2023.23167.2337

افشین عبداللهی؛ آذر رضاقلی؛ نریمان نثری


بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعدة هم‌نشینی عقل و شرع

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 197-219

10.22124/jol.2023.23654.2363

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمدحسن مالدار؛ زهرا شوکتی احمدآباد


رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 221-248

10.22124/jol.2023.20984.2224

محمدمسعود ملازمیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ محمد آشوری؛ مجید شایگان فرد


جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 7-28

10.22124/jol.2022.20902.2217

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده؛ علی جان نثار کهنه شهری


بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 123-150

10.22124/jol.2022.20733.2210

مهران سهرابی اسمرود؛ علی نجفی توانا


مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 151-176

10.22124/jol.2021.17388.1970

افشین عبداللهی؛ نادیا بیابانی


کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-204

10.22124/jol.2022.19832.2155

امیرمهدی عزیزی؛ سید محمود میر خلیلی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی