موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22124/jol.2022.18255.2033

عباس نقی پور نصیرآبادی؛ حسن عالی پور


جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 7-28

10.22124/jol.2022.20902.2217

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده؛ علی جان نثار کهنه شهری


بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 123-150

10.22124/jol.2022.20733.2210

مهران سهرابی اسمرود؛ علی نجفی توانا


مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 151-176

10.22124/jol.2021.17388.1970

افشین عبداللهی؛ نادیا بیابانی


کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-204

10.22124/jol.2022.19832.2155

امیرمهدی عزیزی؛ سید محمود میر خلیلی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمان‌یافته اشخاص حقوقی

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 7-26

10.22124/jol.2021.16027.1894

افشین پارسایی؛ علیرضا سایبانی؛ امیرحسین رهگشا


نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 99-122

10.22124/jol.2021.16350.1908

کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور


کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 151-174

10.22124/jol.2021.15885.1874

محمد حسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 193-218

10.22124/jol.2021.15493.1842

محسن نورپور؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد یوسف ناصری فورگ