کلیدواژه‌ها = دادرسی عادلانه
حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 113-136

10.22124/jol.2019.9179.1434

فیض اله صالحی طیبلو؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمد مهدی غمامی


مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 111-137

عباس زراعت؛ انور احمدی


بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-30

محمدعلی جاهد؛ زهرا خدادادی؛ غلامرضا غیور