کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 5
1. جنبه‌های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه‌شناختی مجازات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

سیدمحمد حسینی؛ امید رستمی غازانی


2. حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-83

اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی


3. دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 273-298

مهدی هوشیار


4. موقعیت اقلیت‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-87

محمد جعفر حبیب زاده؛ مهدی هوشیار


5. فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-77

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری