نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-30

محمدعلی جاهد؛ زهرا خدادادی؛ غلامرضا غیور