نویسنده = �������� ���������� ������������
رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-26

ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا امام دادی؛ محمدعلی طاهری