نویسنده = �������������� ���������� ����������
مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 97-119

ابوالفتح خالقی؛ مرتضی میرزایی مقدم