نویسنده = �������������� ����������������������
سزاگرایی در فلسفه کیفر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی