نویسنده = �������������� �������������� ������
بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

دوره 2، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 63-84

ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی