نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 111-126

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمود کهنی خشکبیجاری