نویسنده = ������������������ ����������������
کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-204

10.22124/jol.2022.19832.2155

امیرمهدی عزیزی؛ سید محمود میر خلیلی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 27-52

10.22124/jol.2021.11380.1581

جلال الدین حسانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمدرضا نظری نژاد


نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 275-296

10.22124/jol.2020.11974.1614

سید محمود میر خلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو