نویسنده = مرجان نگهی
تعداد مقالات: 2
1. نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-236

مرجان نگهی